Privacy

De gemeente Vught respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Zij draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gemeente Vught verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Wij verwerken mogelijk de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens verwerkt de gemeente Vught mogelijk ook bijzondere persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden mogelijk verwerkt:

 • Burgerservicenummer
 • Medische gegevens
 • Strafrechtelijk verleden
 • Inkomensgegevens

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Gemeente Vught verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens wanneer hier een wettelijke grondslag voor is. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak
 • Verzenden van een (nieuws)brief
 • Contact 
 • Informeren over wijzigingen van diensten en producten

Bewaartermijn

Gemeente Vught bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen zoals benoemd in de archiefwet.

Delen met derden

Gemeente Vught verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of uitvoering van onze taken. Met derden die uw gegevens nodig hebben in opdracht van de gemeente Vught sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hiermee zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en  vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Vught blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw gegevens.

Beveiliging

Gemeente Vught neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. 

Uw persoongegevens:

Schriftelijk
U kunt uw verzoek schriftelijk indienen, stuur uw verzoek naar:

Gemeente Vught
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 101000
5260 GA Vught

Telefoon
Bel naar 073 65 80 680

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Verstrekkingsbeperking van persoonsgegevens

U kunt een verzoek tot verstrekkingsbeperkingexterne-link-icoon van persoonsgegevens online aanvragen.

Cookies

Gemeente Vught gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Meer informatie

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan online contactexterne-link-icoon op of mail naar gemeente@vught.nl. Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u vinden in ons privacy beleid en reglement.externe-link-icoon Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente kunt u vinden in het register van verwerkingen. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.