Taalhuis Vught

Publicatiedatum: 
7 jul 2020
In de gemeente Vught hebben ongeveer 3.000 inwoners, jong en oud, moeite met rekenen, taal of digitale vaardigheden. Deze mensen lopen een achterstand op in de samenleving. Ze komen moeilijker aan een baan en zijn maatschappelijk minder actief. In september 2019 is het Taalhuis Vught gestart. We kijken samen met Silke Dragstra, coördinator van de Taalhuizen in Vught, Boxtel en Sint-Michielsgestel, terug naar vorig jaar en blikken vooruit. Wat zijn de ontwikkelingen en verbeterpunten, hoe gaan we om met herkenbaarheid van laaggeletterdheid en wat wil het Taalhuis Vught de komende jaren bereiken?

‘Het Taalhuis is een netwerk voor én door Vughtenaren, waardoor iedereen kan blijven meedoen in de maatschappij!’

Is de bewustwording in de gemeente Vught vergroot?

Silke: ‘Het Taalhuis Vught is een netwerk van verschillende kernpartners uit Vught dat klaarstaat voor alle inwoners van de gemeente Vught die moeite hebben met rekenen, taal of digitale vaardigheden. In 2019 hebben we veel aandacht besteed aan het vergroten van de bekendheid van het Taalhuis bij deelnemers, vrijwilligers, organisaties en inwoners van de gemeente Vught. Tijdens de officiële opening van het Taalhuis Vught, op 10 september 2019, was er veel aandacht in de lokale pers. We hebben gecommuniceerd via o.a. de website van Wegwijs+, de gemeentepagina in Het Klaverblad en sociale media en daarnaast hebben we flyers, posters en banieren tot onze beschikking. Ik heb in het vierde kwartaal contacten gelegd met mogelijke bondgenoten, zoals het Vincentiushuis Vught, Wegwijs+, Vluchtelingenwerk Vught, Ouderen Samen, Coördinator Kinderarmoede Vught, Praktijk Spil en Cello Zorg. En verder gaf ik presentaties over het Taalhuis en laaggeletterdheid aan de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Vught, het Vrijwilligersoverleg van Ontmoetingscentrum DePetrus en aan medewerkers en contacten van Wegwijs+.

Mensen vinden Taalhuis Vught: fysiek en online

Op dinsdag 5 november 2019 zijn we gestart met de inloopochtend van het Taalhuis in DePetrus voor zowel leervragers als taalvrijwilligers. Vanaf 5 november 2019 tot eind 2019 vonden voornamelijk mensen met een anderstalige achtergrond (NT2) hun weg naar het Taalhuis. Sommigen kwamen uit zichzelf, maar de meesten werden doorverwezen door derden. Omdat DePetrus in maart dit jaar haar deuren moest sluiten, was de fysieke inloopochtend niet meer mogelijk. Maar gelukkig konden en kunnen we veel online doen. Zodra een aanmelding binnenkomt via het e-mailadres TaalhuisVught@huis73.nl voeren we het intakegesprek online. Samen met de deelnemer zoeken en vinden we dan een passend aanbod. Vanaf september 2020 starten we weer met de fysieke inloopochtend op dinsdagochtend van 10 tot 12 uur. Aanmelden kan altijd via bovenstaand e-mailadres.

Taalmeter structureel

Om onder de doelgroep de laaggeletterden met een Nederlandse achtergrond (NT1) te vinden, hebben we in 2019 samen met de gemeente Vught en Stichting Lezen en Schrijven een pilot opgestart. In 2019 nodigde de gemeente Vught uitkeringsgerechtigden met een Nederlandse achtergrond uit om de Taalmeter in te vullen om zo hun taalniveau te bepalen. Het afnemen van de Taalmeter blijven we structureel voor deze doelgroep inzetten.

Breed aanbod voor iedereen

Vorig jaar hebben we het taal-, reken- en digitaal aanbod in de gemeente Vught inzichtelijk gemaakt. Een breed aanbod voor zowel jongeren als ouderen. Zo verzorgde het Koning Willem I College een Leerpunt in DePetrus, organiseerde Babel Klik & Tik en Digisterker en ABZ Vught digitale cursussen en computervragenuurtjes. Welzijn Vught regelde taalondersteuning via een taalmaatje 1-op-1 en Capabel Taal (voorheen Sagènn) bood het formele klassikale lesaanbod op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden aan.

Uitbreiding aanbod 2020

Door de coronacrisis merken we dat de vraag naar onder andere digitale cursussen stijgt. Organisaties gaan daarom hun lesaanbod op het gebied van digitale vaardigheden uitbreiden en informatiepunten organiseren waar iemand terecht kan met digitale vraagstukken. Ook de week van de Toegankelijkheid 2020 richt zich op het thema digitale toegankelijkheid. En dat is niet voor niets.

Het Taalhuis start in september, tijdens de Week van Lezen en Schrijven, met een Spreektaalgroep (deelnemers met anderstalige achtergrond) en een Makkelijk Lezen groep (deelnemers met Nederlands als moedertaal). Interesse om deel te nemen? U kunt zich hier al voor opgeven via TaalhuisVught@huis73.nl. Daarnaast gaan we een programma rondom gezondheid opstarten. Het project Voel je Goed! is erop gericht om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven bepaalde gezondheidsvaardigheden aan te leren. Zoals het kunnen lezen van bijsluiters en etiketten om zo gezondere voedingskeuzes te kunnen maken. Dit is een project vanuit Stichting Lezen en Schrijven (en goedgekeurd door RIVM) dat wordt geïnitieerd vanuit een gemotiveerde Vughtse vrijwilliger.

Training is belangrijk

In samenwerking met Welzijn Vught hebben we vorig jaar een oproep geplaatst om meer vrijwilligers te werven. Dit leverde ongeveer 20 nieuwe vrijwilligers op, die we bijna allemaal meteen aan een leervrager konden koppelen. Nieuwe vrijwilligers volgen de basistraining Taalvrijwilliger van vier dagdelen van Stichting Lezen en Schrijven. Bestaande vrijwilligers en taalcoaches worden op de hoogte gehouden over ontwikkelingen binnen taalcoaching en over (digitale) oefenmaterialen en –methodes. Het werven, opleiden en ondersteunen van vrijwilligers, zoals taalcoaches, is en blijft een belangrijke taak voor Welzijn Vught.

Voor kernpartners en bondgenoten is training ook belangrijk. Want hoe herken je laaggeletterdheid bij iemand? In december volgden medewerkers van Wegwijs+ en de gemeente Vught de training ‘Herkennen en Doorverwijzen’. In 2020 stonden verschillende trainingen over het herkennen van laaggeletterdheid bij verschillende organisaties op de planning. Helaas strooide Corona roet in het eten. We gaan deze trainingen na de zomer opnieuw inplannen.

Speciale oproep aan jonge vrijwilligers Taalhuis

Om het Taalhuis goed te laten functioneren, zijn er altijd vrijwilligers nodig. Omdat we vaak te maken hebben met jongere taalvragers, wil ik een speciale oproep doen aan jonge vrijwilligers. Zij kunnen zich inleven in leeftijdsgenoten, begrijpen elkaar beter en leggen zaken op hun eigen manier uit. Als jongere vrijwilliger kun je bijvoorbeeld ook eerst starten als online taalmaatje via Kletsmaatje van Stichting Het Begint met Taal. Deze mogelijkheid heeft in de Corona tijd een vlucht genomen.’


Vrijwilligers taalhuis gezocht

Het Taalhuis Vught zoekt vrijwilligers die helpen om de deelnemers één op één of in een klein groepje beter te leren lezen, schrijven, rekenen en/of de spreekvaardigheid te bevorderen. Een vrijwilliger moet minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar zijn en krijgt een taalvrijwilligerstraining van 4 dagdelen door Stichting Lezen & Schrijven. Aanmelden kan via info@welzijnvught.nl of TaalhuisVught@huis73.nl.