Jeugd en gezin

Waar kan ik terecht voor vragen over het opvoeden en opgroeien van mijn kind? Wat doe ik als mijn kind jeugdzorg nodig heeft, bijvoorbeeld omdat er gedragsproblemen zijn? Wat zijn de mogelijkheden voor een persoonsgebonden budget?

Vragen, zorgen en problemen

Problemen van uw kind of  in de relatie met uw kind kunnen divers zijn. Elke leeftijd kent ook specifieke problemen. Uw kind eet niet goed, lijkt heel teruggetrokken of juist extreem druk, u krijgt geen contact meer met uw puberkind, u hebt zelf grote problemen waardoor u twijfelt over de aandacht die u uw kind kunt geven.

Antwoorden, advies en hulp

 • Op de sociale kaart staan websites waar u op heel veel vragen een antwoord vindt
 • Vaak is een persoonlijk gesprek prettig en nodig. Dit kan op verschillende plekken, en is afhankelijk van de situatie. Vragen kunt u stellen op voor u vertrouwde plekken zoals het consultatiebureau (bij het jonge kind), de leerkracht of zorgcoördinator van school of uw huisarts
 • U kunt uw vraag ook stellen bij Wegwijs+ in Vught. Hier zijn verschillende jeugdprofessionals werkzaam. Samen met u beoordelen ze het probleem. Ze geven u tips en kunnen u informeren en adviseren. Als het nodig is bieden ze kortdurende ondersteuning. Ook kunnen ze doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp (zie elders op deze pagina). Zij verlenen hiervoor dan uiteindelijk ook een beschikking. Dit is een besluit waarmee geregeld wordt dat uw kind deze hulp krijgt.

Jeugdhulp

Wegwijs+ kan u informeren over en in contact brengen met allerlei vormen van jeugdhulp of dat voor u organiseren. Voorbeelden daarvan zijn:

Ambulante jeugdhulp

Ambulante jeugdhulp is hulp die thuis wordt geboden. Het gaat om tijdelijke hulp bij de opvoeding van de kinderen. Doelgroep zijn gezinnen die uit balans zijn, bijvoorbeeld omdat ze te maken hebben met gedragsproblemen van het kind. 

Jeugdgezondheidszorg (GGD)

Hieronder verstaan we de inzet van jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten van de GGD. Uw kind wordt vanaf de geboorte tot 18 jaar regelmatig door de GGD onderzocht. Bij baby's en peuters gaat u daarvoor naar het consultatiebureau. Daar kijkt men of uw kind goed groeit, goed kan zien en horen en hoe het zich ontwikkelt. Als het kind naar school gaat neemt de jeugd- of schoolarts deze taak over. Bij de school- of jeugdarts van de GGD kunt u ook terecht met vragen over de ontwikkeling van uw kind. Ook kan hij uw kind doorverwijzen voor verder onderzoek. De GGD zorgt er ook voor dat uw kind wordt ingeënt tegen ziekten zoals mazelen, de bof, difterie.

Jeugd-ggz

De jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg) is er om hulp te bieden als uw kind te maken krijgt met een psychische aandoening of klachten. 

Zorg voor jeugd met een beperking

Bij zorg voor jeugd met een beperking gaat het om kinderen met bijvoorbeeld een (licht) verstandelijke beperking, een zintuiglijke beperking (zoals blind, slechtziend of doof), een lichamelijke beperking (ook niet-aangeboren hersenletsel), een chronische ziekte, een psychiatrische aandoening of een taalontwikkelingsstoornis.

JeugdzorgPlus

Bij JeugdzorgPlus gaat het om een intensieve vorm van jeugd- en opvoedhulp voor jongeren met ernstige gedragsproblemen en die zich aan de noodzakelijke behandeling dreigen te onttrekken. 

Pleegzorg

Pleegzorg is zorg buiten het gezin. Het betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. 

Residentiële jeugdhulp

Dit is hulpverlening waarbij kinderen en jeugdigen (tijdelijk) dag en nacht buiten hun eigen omgeving verblijven. Dat kan zijn in gesloten, besloten of open leefgroepen. Ook zijn er leefgroepen met een deeltijdarrangement, waarbij jongeren deels in de groep wonen en bijvoorbeeld in het weekend thuis zijn.


Zelf op zoek naar jeugdhulp

Jeugdhulp is vaak maatwerk. Niet altijd is het eenvoudig de juiste hulp te vinden bij de problemen.

 • Op de website van Jeugdhulp Noord-Brabant staan negen zogenaamde zorgprofielen. Dat is een overzicht van de meest voorkomende problemen in de jeugdhulpverlening
 • U kiest het profiel uit dat past bij uw situatie
 • Vervolgens komt u uit bij verschillende soorten hulp
 • Tenslotte vindt u een overzicht van de hulpverleners in Noord-Brabant

Vertrouwenspersoon in de jeugdzorg

Hebt u een vraag of klacht over de jeugdhulp? Of hebt u advies nodig? Neem dan contact op met AKJ. Dit zijn vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Zij zijn onafhankelijk en helpen jongeren, ouders of verzorgers met raad en daad, zodat u met vertrouwen verder kunt in de jeugdhulp. Meer informatie op de website van AKJ.


Dyslexie

We spreken van dyslexie als het een kind niet lukt om accuraat en vlot te leren lezen en/of woorden te spellen. Is uw zoon of dochter dyslectisch of vermoedt u dit? Neem contact op met de school om hierover te overleggen. De school adviseert of het raadzaam is om het kind aan te melden voor een dyslexieonderzoek.

De diagnose en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie wordt vergoed door Wegwijs+. Enkelvoudig wil zeggen dat uw zoon of dochter er geen tweede probleem bij heeft, zoals autisme, ADHD of een laag IQ. Ernstig wil zeggen dat de school al extra hulp heeft geboden, maar dat de lees- en spellingsproblemen van het kind niet of nauwelijks verbeteren.

Persoonsgebonden budget

Zorg in natura

Meestal regelt Wegwijs+, de jeugdarts, de medisch specialist of uw huisarts voor u de zorg en ondersteuning die uw kind nodig heeft. We noemen dit ‘zorg in natura’. Dit houdt het volgende in:

 • U wordt doorverwezen naar een hulpverlener of instelling waarmee de gemeente Vught samenwerkt. U kunt niet helemaal zelf bepalen van wie uw kind hulp of zorg krijgt. U kunt ook niet altijd zelf het tijdstip bepalen van de hulp of zorg
 • Is uw hulp- of zorgverlener met vakantie of ziek? Dan krijgt u een vervanger. U kunt er dus altijd op rekenen
 • U hebt niets te maken met de uitbetaling van uw zorg- of hulpverlener

Is zorg in natura voor u geen oplossing? Bijvoorbeeld omdat uw kind zeer gespecialiseerde hulp nodig heeft? Of omdat de band van uw kind met of het vertrouwen in de zorg- of hulpverlener essentieel is voor een succesvolle behandeling? U kunt dan een PGB aanvragen. Wegwijs+ beslist of u een PGB krijgt.

Een PGB in de praktijk

 • U kiest zelf wie uw kind helpt en ondersteunt. Het kan een zorginstelling zijn, maar ook een kennis of familielid
 • U maakt zelf met uw hulp- of zorgverlener afspraken. Zoals de tijden waarop uw kind zorg of hulp krijgt en wat u daarvoor betaalt. Is uw zorg- of hulpverlener ziek of met vakantie? U regelt zelf vervanging
 • U zet deze afspraken samen op papier. Dit heet een zorgovereenkomst
 • Het aan u toegekende budget ontvangt u niet zelf. Wel beheert u het. U stuurt declaraties of facturen van uw hulpverlener naar de Sociale Verzekerings Bank (SVB). De SVB betaalt uw hulpverlener uit

Hoeveel bedraagt een PGB?

Hoe hoog uw PGB is en hoe lang u het krijgt hangt af van uw situatie. Wegwijs+ bepaalt het PGB op basis van de hulp en ondersteuning die uw kind nodig heeft.

Een PGB. Iets voor u?

Komt uw kind in aanmerking voor zorg of hulp vanuit de Jeugdwet? En overweegt u een aanvraag te doen voor een PGB? Neem contact op met Wegwijs+ voor een gesprek. Wegwijs+ beoordeelt uw aanvraag op een aantal aspecten:

 • U hebt een PGB-plan. Dat wil zeggen dat u al een idee hebt hoe u zorg of hulp gaat regelen en dit op papier hebt gezet. In dat plan staat ook waarom voor uw kind het PGB een betere oplossing is dan zorg in natura
 • U bent in staat het budget zelf te beheren. Eventueel met hulp uit uw omgeving
 • De hulp of zorg die u wilt inzetten is van goede kwaliteit

Meer informatie

Bij een PGB komt heel wat kijken. Zo maakt u een PGB-plan en sluit u een zorgovereenkomst af met uw zorg- of hulpverlener. Wegwijs+ informeert u graag verder en kan helpen met het invullen van de formulieren.

Kijk ook op de website van de Sociale Verzekeringsbank voor alle informatie over het Persoonsgebonden Budget.